Magisterské studium

Proč

.... studovat rekreologii v Olomouci?

Navazující magisterský studijní program připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro společenskou praxi spojenou se vzrůstajícím významem volného času a aktivního životního stylu. Absolvent se stává specialistou v oblasti rekreačních aktivit, jejich edukačního významu a využití potenciálu volného času v širším kontextu pohybové kultury a aktivního životního stylu. Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého je garantem prezenční a kombinované formy magisterského studijního oboru Rekreologie. Studenti si mohou zvolit dva ze čtyř specializačních modulů:

 • aktivní formy cestovního ruchu
 • výchova v přírodě
 • ekonomika a management
 • životní styl a zdraví

Výběr předmětů různých specializací

 • rekreace, volný čas a komunální politika
 • životní styl a zdraví
 • environmentální aspekty a monitoring pohybové aktivity
 • aktuální trendy v cestovním ruchu
 • vysokohorská turistika/skialpinismus
 • bezpečnost a řízení rizika
 • české a zahraniční systémy výchovy v přírodě
 • lázeňství a wellness
 • jezdectví a agroturistika
 • ekonomie
 • management
 • preskripce pohybové aktivity
 • biomedicínské aspekty rekreace

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen koncepčně a samostatně vytvářet programy zaměřené na rozvoj osobnosti, zlepšení kvality života a pozitivní změnu životního stylu jednotlivců skupin obyvatel. Vytváří, realizuje a řídí intervence v oblasti pohybových aktivita prevence onemocnění souvisejících s nezdravým životním stylem. Orientuje se v principech řízení volného času a rekreace na úrovni obcí, krajů, států a EU.

Absolventi Katedry rekreologie FTK UP se v praxi uplatňují jako manažeři, odborní pracovníci a konzultanti:

 • ve fitness centrech a pohybových studiích
 • ve státní správě a samosprávě v odborech kultury, sportu a cestovního ruchu
 • v lázeňství, kde připravují pohybové programy pro klienty
 • v cestovním ruchu
 • ve volnočasových centrech pro děti i dospělé (DDM, pedagogická centra...)
 • v poradenství v oblasti výživy a podpory zdraví
 • v oblasti celoživotního vzdělávání(outdoorové aktivity, kurzy...)
 • v řízení sportovních klubů
 • ve vlastním podnikání v oblasti rekreace a volného času.